Atomic Bomb Memorial Dome 1
Oil on canvas
48" x 36"
2004 - 2005
Copyright © 2005 Toki Orui