Atomic Bomb Memorial Dome 3
Oil on canvas
36" x 36"
2004 - 2005
Copyright © 2005 Toki Orui