Atomic Bomb Memorial Dome 7
Oil on canvas
36" x 30"
2004 - 2005
Copyright © 2005 Toki Orui