Atomic Bomb Memorial Dome 8
Oil on canvas
24" x 20"
2004 - 2005
Copyright © 2005 Toki Orui