Atomic Bomb Memorial Dome 9
Oil on canvas
20" x 16"
2004 - 2005
Copyright © 2005 Toki Orui