Atomic Bomb Memorial Dome 12
Oil on canvas
36" x 27"
2004 - 2005
Copyright © 2005 Toki Orui