Father and Son
Oil on canvas
24" x 20"
2006 - 2007
Copyright © 2006 Toki Orui