Rural Scene Near Stonewall
Oil on canvas
48" x 33"
2005 - 2006
Copyright © 2005 Toki Orui