Untitled
Oil on canvas
36" x 30"
Circa 2006
Copyright © 2006 Toki Orui